నేడు ఏంటి రేపెంటీ - Blog

Post Top Ad

Welcome to Hindu Roots

నేడు ఏంటి రేపెంటీ

Share This
నేడు ఏంటి రేపెంటీ దినాచారీ అదే రాతిరెంటీ పగలెంటి మార్పులేదులే మార్చీపోదామే బాదలు మార్చీపోదామే కోపం వస్తే కొంచం ఆపుకుందా !! డబులెంటి గిబులెంటి ఉనది ఒక లైఫ్ చాలయ్య దేవుడా నాకు ఈ టైమ్ !!!


 


Post Bottom Ad

Welcome to Hindu Roots

Pages