మరైన్ ఇంజినియర్ ...ప్రొఫెషన్. - Blog

Post Top Ad

Welcome to Hindu Roots

మరైన్ ఇంజినియర్ ...ప్రొఫెషన్.

Share This
మరైన్ ఇంజినియర్ ...ప్రొఫెషన్.


బ్రిడ్జ్ వాచ్ కీపింగ్ ప్లేస్ అండ్ మషీనరీ.


కంట్రోల్ రూమ్ మషీనరీ అండ్ కంట్రోల్స్


కంట్రోల్ రూమ్ మషీనరీ అండ్ కంట్రోల్స్ మేన్ ఇంజెన్


ఇది మా మొత్తం షిప్.


మా క్రిస్మస్ పార్టీ వేల.


నేను ఒక్క కూల్ డ్రింక్ తాగడానికి 4 గంటలు తీసుకుంటా..డ్రింక్స్ తాగను కూల్ డ్రింక్స్ కూడా అదే నవ్వు తారు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్న వాళ్ళు.

నేను నా ప్రాయాణం :ఇధినేనేనా - మణీందర్ కుమార్.!!)

Post Bottom Ad

Welcome to Hindu Roots

Pages