నా ప్రయాణం ..మళ్లీ మొదలైంది.ఎప్పుడు చెన్నై అన్న బయం వేసేది - Blog

Post Top Ad

Welcome to Hindu Roots

నా ప్రయాణం ..మళ్లీ మొదలైంది.ఎప్పుడు చెన్నై అన్న బయం వేసేది

Share This

నా ప్రయాణం ..మళ్లీ మొదలైంది.
 సారి నేను చెన్నై బయలు దేరుతున్నాను రేపు సాయంత్రంబాబోయి ఎంత పెద్ద కూ తెలుసా ఎప్ప్పుడు 10 మంది ఉండే వాళ్ళు కానీ ఈ రోజు తాత్కాల్ టెఇక్కేట్ కోసం ఏకంగా 35 మంది ఉనారు లైన్ లోఒకడు మాత్రం రాత్రి ఒంటి గంట నుండి ఉనాడు ఆంట లైన్ లో.
మొత్తానికి నా టికెట్ వచ్చేసరికి Wల్ 20 కి వచ్చిందిచూడాలి రేపటికీ టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవుతదో లేక Wళ్ లో ఉంటధో.

ఎప్పుడు చెన్నై అన్న బయం వేసేది ఒక్క దెగ్గరే ఆది బోజనమ్ దెగ్గరే. చెన్నై ఒక్కప్టి మద్రాస్.
నాకు బాగా నచ్చే అక్కడ కట్టడాలు అప్పటి రోజులను గుర్తు చేస్తుంది. ముక్యంగా కట్టడాలే మరియు అక్కడ ఉన్న దేవాలయాలు !
ఎన్ని చోటలు తిరిగిన మళ్లీ అర్ధం కానీ ది చెన్నై, వెళ్లే కొద్ది వస్తూనే ఉంటది.
అక్కడి జనాలు ముందుగా నచ్చక పొఇన ఇప్పుడు అలవాటు పడిపోయాను. వాళ్ళు కూడా అంతే ముందులో తెలుగు వాడా అంటూ అన్నారు కానీ ఇప్పుడు మనవాడు అంటున్నారు.

( నేను నా ప్రాయాణం :ఇధినేనేనా - మణీందర్ కుమార్.!!)

Post Bottom Ad

Welcome to Hindu Roots

Pages