నా ఫోట్ గ్రాఫీ అస్టమించే సూర్యుడు - Blog

Post Top Ad

Welcome to Hindu Roots

నా ఫోట్ గ్రాఫీ అస్టమించే సూర్యుడు

Share This

నాకు ఫోటో షూట్ అంటే చాలా ఇస్టం అందులో ఉదయించే సూర్యుడు లేక అస్టమించే సూర్యుడు ...ఆ సీన్ చాలా నాచుతాయి.
ఇవి నా ఫోట్ గ్రాఫీ ...
నేను నా ప్రాయాణం :ఇధినేనేనా - మణీందర్ కుమార్.!!)

Post Bottom Ad

Welcome to Hindu Roots

Pages