మారేనా ఈ లోకం సొదరా ? చెత్త ఏత్తనిదే పూట గడవని వైనం - Blog

Post Top Ad

Welcome to Hindu Roots

మారేనా ఈ లోకం సొదరా ? చెత్త ఏత్తనిదే పూట గడవని వైనం

Share This
మారేనా ఈ లోకం సొదరా ? ఆడు కోవాల్సిన వయసులో ..చెత్త ఎత్తుకుంటూ పొట్ట నింపు కుంటున్న ఈ చిన్నారులు. చెత్త ఏత్తనిదే పూట గడవని వైనం. నాయకులు చేసే పనులకు అంతం లేదు .. ఇలాంటి రోజులు మారవు.
ప్రతి చోటా.. బుస్‌స్టండ్ నుండి రైళ్ వే స్టేషన్ వరకు ఎందరో చిన్నారులు.. 

Post Bottom Ad

Welcome to Hindu Roots

Pages